Vi skapar riktning.

Vi på Orientor har en gemensam passion för utvecklings- och riktningsfrågor inom organisation, kultur, ledarskap och medarbetarskap.

Vår mission är att vägleda organisationer, ledare och medarbetare till tydlig riktning och förmåga att skapa resultat – med det avtryck de alltid önskat.

Hur vägleder vi till önskad riktning?

Genom vårt konkreta arbetssätt, en hög närvaro och helhetsperspektiv i förflyttningar genomför vi idag uppdrag med kunder där vi vägleder transformation av organisation, kultur, ledare, team och medarbetare.

Vi vill vara med och medskapa hållbar framgång för svenska företag. Här kan du läsa lite om fyra områden som vi tror utgör en helhet som skapar just hållbar framgång.

Lite om kulturaktivering

En kultur får genomslag när värderingar och attityder är översatta till konkreta nyckelbeteenden, omsatta i handling, och tillåts vara vägledande i strategiarbete och beslutsfattande.

När bolag lever sina värderingar ser vi en korrelation med attraktivt arbetsgivarvarumärke, ökad medarbetar- och kundnöjdhet, förbättrat samarbete, positiv tillväxt och god lönsamhet.

Våra olika insatser för att forma, aktivera, och rikta den företagskultur man önskar ha bygger på engagemang tillsammans med ledare och medarbetare. Ihop skapar vi en tydlig process med konkreta verktyg och tar steg för steg över en längre tid.

 • Processer och verktyg för att aktivera och ge liv till värdeorden som finns idag.

 • Tillsammans arbeta fram värderingar, attityder och konkreta beteenden helt från början.

 • Verktyg för att få det att ”fästa”, exempelvis storyn, ritualer, symboler, ledare, medarbetare, kulturbärarnas berättelser, vardagsnära dilemman, implementering i olika processer.

Lite om ledarutveckling

Det är med stor ödmjukhet vi utvecklar ledare varje vecka, för vi vet av egen erfarenhet att ledarskap gör avgörande skillnad för en organisation och dess medarbetare.

Vi utvecklar både erfarna ledare och de som nyligen påbörjat sin ledarresa. Det gör vi genom kraftfulla individuella ledarträningsprogram, och för de som har behov även skräddarsydda upplägg för grupper av ledare.

De gemensamma nämnarna i vår ledarträning är vårt helhjärtade engagemang, en tydlig forskningsgrund i valda ledarskapsmodeller, samt lärandeprocesser byggt på aktuella insikter inom Transfer of training.

 • Utifrån tydliga lärandemål skapa anpassade ledarprogram för både grupper och enskilda ledare.

 • Kraftfulla individuella ledarträningsprogram över tid, Ledarskapsarenan.

 • Framåtriktade feedback-kartläggningar, Lead Forward (Full Range Leadership Model), för att identifiera och träna på utvecklingsområden för sitt personliga ledarskap.

Lite om teamutveckling

Arbetslivet präglas idag i stor utsträckning av interaktion och samspel med andra. Hur vi mår och fungerar tillsammans som team är en framgångsfaktor som hjälper oss att nå våra uppsatta mål på effektiva sätt.

Teamutveckling på Orientor riktar sig mot exempelvis ledningsgrupper, arbetsgrupper, utvecklings- och projektteam. Våra insatser bygger på Susan Wheelans beprövade forskning och modell om effektiva team. Vi mäter och följer upp teamens mognad och utvecklingsnivå, för att sedan facilitera och hjälpa teamet med sina specifika utvecklingsområden.

 • Hjälp för ledningsgrupper att nå sin nästa nivå och förstärka sitt unika bidrag i organisationen.

 • Stöd för arbets- och projektteam att nå sina mål, bli ännu effektivare, bli mer ledaroberoende, självstyrande och må bättre på jobbet.

 • På tydlig forskningsgrund (GDQ) mäter vi teams mognad och effektivitet för att träffsäkert kunna arbeta vidare med specifika förbättringsområden och relevanta insatser.

Lite om HR-management​

Ett framåt- och utvecklingsinriktat HR-arbete, väl integrerat och förankrat i bolagets mål- och strategiarbete, är för många bolag en outnyttjad potential som kan skapa nya förutsättningar för ökat välmående, engagemang, attraktion och förändringskraft.

På Orientor arbetar vi med HR-konsultation utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv inom en rad områden.

Det kan handla om framtagande och stöd inom olika HR-processer såsom exempelvis introduktion, temperaturmätningar, utvecklingssamtal, lönerevision, personalhandbok, arbetsmiljöarbete, avslutsamtal, arbetsrättslig rådgivning och förhandlingar.

Vi fungerar också som en given resurs i olika bolags ledningsgrupper, genom funktionen ”HR-chef på deltid”.

 • Framåt- och utvecklingsinriktat HR-arbete, både operativt och strategiskt.

 • Framtagande och stöd inom olika HR-processer såsom exempelvis introduktion, temperaturmätningar, utvecklingssamtal, lönerevision, personalhandbok, arbetsmiljöarbete, avslutsamtal, arbetsrättslig rådgivning och förhandlingar.

 • Ledningsgrupparbete, ”HR-chef på deltid”.

vardegrund

Vi är Orientor.

Med många års erfarenhet som entreprenörer och ledare driver vi denna startup och har väldigt roligt tillsammans!

Slå oss en signal – vi vill gärna höra vad ni möter för spännande frågor i er vardag! 

Viktor Fransson

viktor.fransson@orientor.se
070 - 941 73 33

Maria Artursson

maria.artursson@orientor.se
070 - 529 07 36

Patrik Linddahl

patrik.linddahl@orientor.se
070 - 914 20 40

Petter Jacobs

petter.jacobs@orientor.se
076 - 807 50 11